KGFB - 2023 játssz!csak tinik!chatelj!játék az élet!sporthíradó
Egyéni keresés

Az reg­ge­li ó­ra csör­gés nem min­dig e­sik o­lyan jól.Sok­szor le­nyom­juk és nyu­god­tan al­szunk to­vább.U­tá­na pe­dig kö­vet­kez­het a kap­ko­dás,­hogy ne kés­sünk el.

hirdetés

Az ó­ra na­gyon nagy ta­lál­mány. C­sak gon­dol­ja­nak be­le, ha nem tud­nánk, hogy ép­pen hány ó­ra van. Így pe­dig csak rá­né­zünk a ka­runk­ra, vagy a fa­lon el­he­lye­zett órá­ra és már tud­juk is a pon­tos időt. Az idő nem lát­ha­tó, ér­zék­szer­vek­kel nem ér­zé­kel­hető.